Regulamin Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Helio S.A. z siedzibą w Wyględach informuje, iż przetwarza dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 262514, NIP: 1181694514, Regon: 015533555, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000 zł (wpłacony w całości).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących przypadkach:
1) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
2) w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą produktów lub usług Helio (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3) w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Helio a kontrahentem z uwagi na niezbędność dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
4) w związku z obowiązkiem wynikającym z konkretnej regulacji, jako że przetwarzanie w danym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Spółka (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5) w celach analitycznych (np. optymalizacji produktów lub usług oferowanych przez Helio na podstawie sugestii odnośnej osoby fizycznej na ich temat, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej), przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) w celu badania satysfakcji ze współpracy z Helio oraz zadowolenia z korzystania produktów lub usług, z uwagi na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług Helio;
8) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez Spółkę, w tym prowadzenia analiz obejmujących profilowanie, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego;
9) w celu badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie przedmiotu działalności Helio, przez wzgląd na potrzebę realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Odbiorcy danych przetwarzanych przez Helio

Dane osobowe możemy udostępniać m.in. następującym kategoriom podmiotów:
1) ewentualni nabywcy wierzytelności z umowy;
2) instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy administracji publicznej);
3) podmioty świadczące usługi:
a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
b) informatyczne i nowych technologii;
c) marketingowe, komunikacyjne i analityczne;
d) księgowo-finansowe;
e) audytorskie i kontrolne;
f) prawne i windykacyjne.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia umowy – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz odnośna osoba kontaktowała się z Helio w tej sprawie;
2) wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia istniejących lub potencjalnych roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z tej umowy;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
4) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes Helio w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
5) badania satysfakcji ze współpracy z Helio lub jego produktów lub usług – do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
6) badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
7) wypełnienia ciążących na Helio obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

5. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

Odnośnej osobie fizycznej przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Helio przetwarzał dane, odnośna osoba może żądać, aby Helio je usunął;
4) ograniczenia przetwarzania danych – odnośna osoba może żądać, aby Helio ograniczył przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do przechowywania lub podejmowania czynności uzgodnionych z danym podmiotem;
5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
a) sprzeciw dotyczący działalności marketingowej – odnośna osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;
b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – odnośna osoba ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu Helio zaprzestanie przetwarzania danych w celu lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Helio wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
6) przenoszenia danych osobowych – odnośna osoba ma prawo otrzymać od Helio w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące danej osoby, które zostały nam przekazane na podstawie umowy lub zgody;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza regulacje wynikające z RODO;
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili odnośna osoba może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Helio przetwarza na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.