Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów:

Stan na dzień 10.07.2020 r.
* podmiot zależny od Leszka Wąsowicza

Akcjonariat według liczby akcji:

Stan na dzień 10.07.2020 r.
* podmiot zależny od Leszka Wąsowicza

Kapitał zakładowy Spółki HELIO S.A. wynosi 2.500.000 zł i dzieli się na:

  • 3.872.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,50 zł.

Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów
Leszek Wąsowicz w tym: 4.065.822 4.065.822 81,32% 81,32%
bezpośrednio 3.857.000 3.857.000 77,14% 77,14%
pośrednio przez Helio S.A. (jako podmiot dominujący) 208.822 208.822 4,18% 4,18%
Paweł Knopik 250.059 250.059 5,00% 5,00%
Pozostali 684.119 684.119 13,68% 13,68%
Razem 5.000.000 5.000.000 100% 100%

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Wybierz kontakt do odpowiedniego działu